Connect with us

25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια ζώσης

ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 Κ Α Λ Ε Ι

 Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»
 3. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο «Τα ήθη και τα έθιμα του Παλαιογράτσανου»
 4. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της Π.Ε. Κοζάνης και της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα», προϋπολογισμού  000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής
 6. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την μίσθωση ακινήτου στέγασης της ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ Γρεβενών
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού, μορφωτικού και εθιμικού χαρακτήρα με τον «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ»
 9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) για μαθητή με προβλήματα όρασης»
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων έτους 2024
 11. Διαπίστωση επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε» μέλος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , προσωρινός ανάδοχος του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 199.859,20 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α)
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές» του έργου: «Κατασκευή οδού διασύνδεσης της νέας μεθοριακής διάβασης στην περιοχή του Λαιμού Πρεσπών Π.Ε Φλώρινας με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρεσπών και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μεθοριακών σταθμών Νίκης και Κρυσταλλοπηγής»
 13. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016
 14. Έγκριση Δαπάνης Προμήθειας συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης αέρα
 15. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Φ.Σ Μακεδονικού Σιάτιστας
 16. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «5ο Τριήμερο Φεστιβάλ Βιολογικών και Τοπικών Προϊόντων»
 17. Έγκριση Πρακτικού  γνωμοδότησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της  Προμήθειας δύο (2) Λεωφορείων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» στην Πράξη», με κωδικό MIS 5131905, του Άξονα Προτεραιότητας 9 – Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε διάκρισης, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους
 18. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα) για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 19. Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προτεραιότητα 6 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 6007043 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027
 20. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος»
 21. Έγκριση δαπάνης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 22. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 23. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 24. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 25. Μετακίνηση Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας Χονδροματίδου Ελένης, εκτός έδρας από Πτολεμαΐδα προς Αθήνα
 26. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Αθήνα
 27. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεξαγωγή του «ChangerZ Festival»
 28. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διοργάνωση Ημερίδας «Αυτισμός και Προβλήματα Συμπεριφοράς»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

More in ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

APXH