Ποιους αφορά

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» παράγοντας του ΥΠΕΝ, στο επόμενο νομοσχέδιο που θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή θα περιληφθεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών (με εξαίρεση κάποιους μικρούς κάτω του 1 MW) θα οφείλουν – είτε κατά την εγκατάστασή τους και οπωσδήποτε πριν την ηλέκτριση τους – να προχωρούν σε φύτευση περιμετρικά της εγκατάστασης, την οποία θα πρέπει να συντηρούν για όσα χρόνια λειτουργεί το ηλιακό πάρκο.

Η υποχρέωση της φύτευσης θα εξειδικεύεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ενώ θα αφορά εκτός από τους νέους και υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς , οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σύστημα. Μάλιστα, η φύτευση ενδέχεται να επιβληθεί και εντός των φωτοβολταϊκών πάρκων, στα όρια διακριτών υποπεριοχών του συνολικού έργου.

Τα είδη

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιλέγονται είδη που φύονται στην κάθε περιοχή, ενώ θα απαγορεύεται η φύτευση ειδών που περιλαμβάνονται στον εθνικό ή ευρωπαϊκό κατάλογο των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Επίσης, το ύψος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς) προκειμένου να περιοριστεί η οπτική όχληση και η αλλοίωση του τοπίου.

Για την επιλογή του είδους που θα φυτεύεται θα συνυπολογίζεται το εδαφικό υπόστρωμα και η δυνατότητα άρδευσης. Για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί φύτευσης.

Στην περίπτωση που για τη υποχρέωση φύτευσης απαιτηθεί τροποποίηση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και άλλων αδειών ή εγκρίσεων, οι αιτήσεις τροποποίησης θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α (εκείνα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), η προσαρμογή στις υποχρεώσεις φύτευσης θα συνιστά διαφοροποίηση μικρής κλίμακας.

Υπουργική απόφαση

Πάντως, όλες οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η υπουργική απόφαση θα καθορίζει τα χαρακτηριστικά, το είδος και το ύψος φυτών και θάμνων, τις απαιτούμενες αποστάσεις από την εγκατάσταση, τη διαδικασία έγκρισης και ελέγχου με αυτοψία, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης, τα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών σταθμών κλπ. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ειδικότερες προβλέψεις ως προς τη φύτευση για έργα που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν έπειτα από συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών καθώς και για περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση φύτευσης για λόγους μορφολογίας ή φυσιολογίας του εδάφους.

πηγή:news.b2green.gr