α) δεκαεπτά (17) υφιστάμενα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων

β) επτά (7) υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα, και

γ) δώδεκα (12) υφιστάμενους κινητήρες οριζόντιων επιφανειακών αντλιών.

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων ύδρευσης  με την ενσωμάτωση σύγχρονου εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στα πλαίσια του «ενεργειακού εξορθολογισμού» των εγκαταστάσεών της, κάτι που συνεπάγεται την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την μείωση ρύπων CO2 και  τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο 1.186.542,36 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Από την ΔΕΥΑΚ