Connect with us

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 5-12-2023

ΚΟΖΑΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 5-12-2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τρίτη 5-12-2023 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 

 

Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

 
                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Παρουσίαση του θέματος: «Γυναίκες & Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης. Μια μελέτη για τη διαχρονική συμμετοχή και εκλογή γυναικών στις Δημοτικές εκλογές Δήμου Κοζάνης» το οποίο αποτυπώνει την καταγραφή του Μητρώου Αιρετών Γυναικών του Δήμου Κοζάνης από το 1978 έως σήμερα.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

2.    Μεταβίβαση κυριότητας υπό όρους λόγω δωρεάς, εκτάσεων οι οποίες εμπίπτουν στο αγρόκτημα κοινότητας Κοίλων και Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., για την επέκταση των ορίων του υφιστάμενου Επιχειρηματικού Πάρκου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.    Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Energopolis” για την ενεργειακή μετάβαση και ανθεκτικότητα των πόλεων

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

4.    Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης και λήψη απόφασης σύστασης Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

5.    Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την «Σύσταση δουλείας και απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο κατασκευής – διέλευσης αγωγού όμβριων υδάτων της Τ.Κ. (Νέας) Ποντοκώμης.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

6.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

7.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΠΕ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

8.    Έγκριση του αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης:

Προμήθεια και τοποθέτηση καγκέλων στην πλατεία της Τ.Κ. Λευκοπηγής.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

9.    Παράταση καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης με τίτλο:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

11. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

12. Εξέταση αιτήματος του τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίησης της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου»

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

13. Έγκριση Απευθείας αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οικόπεδο εμβαδού 222,83 τ.μ. ΚΑΕΚ (270576013018/0/0) ιδιοκτησίας κ. Κούγια Χαράλαμπου του Γεωργίου και της κας. Κούγια Ελένης του Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παύλου Χαρίση, στο Οικοδομικό τετράγωνο 149 στην πόλη της Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

14. Έγκριση συνέχισης Μίσθωσης Δημοτικής έκτασης   7.940 τ.μ  στην Κτηματική Περιοχή Κοίλων από την Κ. Σαριστόγλου Μάρθα λόγω συνταξιοδότησης του μισθωτή Κ. Σαριστόγλου Σάββα

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

15. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας για τη δημιουργία κοιμητηρίων κοινότητας Κλείτου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

16. Έγκριση της αριθμ. 46/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης με θέμα: Έγκριση ΣΤ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2024.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

17. Έγκριση της αριθμ. 47/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού κληροδοτήματος Δ. & Ρ. Βαντή.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

18. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 339/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση του πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής της παρ. α άρθρου 88 του Ν. 5019/2023  που αφορά την αντιστοίχιση των πωλητών με τις θέσεις που καταλαμβάνουν μετά την βελτίωση θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου μας»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

19. Έγκριση καθορισμού τέλους περιπτέρου που προέκυψε ύστερα από δημόσια κλήρωση.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

20. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα προτεινόμενα έργα και μελέτες για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2024.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

21. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

22. Καταρχήν απόφαση για απευθείας αγορά αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Λευκοπηγής για δημιουργία Γηπέδου Ποδοσφαίρου, Αθλητικών και Εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

23. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο: 2021ΕΠ00510019 – Ενεργειακή Αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

24. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2024-2025.

Εισηγητής: κ.Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

25. Έγκριση της αριθμ.104/2023 Απόφασης Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ με θέμα: «‘Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΠΕΘΕ οικον. έτους 2024».

Εισηγητής: κ. Κέφαλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.

26. Αιτήσεις – Έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

  ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

More in ΚΟΖΑΝΗ

APXH