Connect with us

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

ΚΟΖΑΝΗ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://us06web.zoom.us/j/85888121290?pwd=6nu49VMOj0ZfKdVbvmJsdtTTaZvvCz.1

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, και το άρθρο 6 του ν.5056/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ Α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Παρασκευή 21-6-2024 και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 
Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων)  και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα.

 

 
                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1.     Έγκριση ή μη του Επικαιροποιημένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Κοζάνης στο Ε.Π «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

μνημονίου συνεργασίας για τη σύσταση του Χωρικού φορέα του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
2.     Έγκριση ή μη της υποβολής της πρότασης Επικαιροποιημένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Κοζάνης στο Ε.Π «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» στο πλαίσιο της με αρ. 1488 / 20-05-2024 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
3.     Έγκριση ή μη του μνημονίου συνεργασίας για τη σύσταση του Χωρικού φορέα του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
4.     Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου, για την στέγαση του Φωτογραφικού/ Εικαστικού εργαστηρίου και ορισμός δύο μελών για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
5.     Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εξόρυξη μαρμάρων με επιφανειακή εκμετάλλευση, Δημοτικού λατομικού χώρου, εμβαδού 39.300,48 τ.μ., στη θέση «Τρίτη Λάκκα – Ζωοδόχος Πηγή» της Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με φορέα του έργου την ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.», με φορέα του έργου την «ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
6.     Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 31MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας απορροφούμενης από το Δίκτυο και εγγυημένης χωρητικότητας 28 MWh, στη θέση “Δρέπανο” της ΔΕ Ελλησπόντου με φορέα του έργου την  Ecoener Hellas

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
7.     Δήλωση συναίνεσης για την υλοτομία πλατάνων, σε δημοτικές εκτάσεις από το Δασαρχείο Κοζάνης,  προκειμένου να  προχωρά απρόσκοπτα στις απαραίτητες ενέργειες, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
8.     Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
9.     Έγκριση η μη 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Εγκατάσταση παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αλεξανδρίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
10.  Παραχώρηση ή μη ψηφιακών αντιγράφων Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα  Βελεστινλή, στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για την Τουριστική προβολή Δυτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης,  Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

 
  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις  
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

More in ΚΟΖΑΝΗ

APXH